Батыс Қазақстан облысы бойынша 2023 жылы аталып ӛтілетін және еске алынатын кҥндер тізбегі

Батыс Қазақстан облысы бойынша 2022 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндер тізбегі
Облыстық қітапхана тәуелсіздік жылдарында
Батыс Қазақстан облысы бойынша 2020 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндер тізбегі
Қазақстан Республикасы мекемелерінің, ұйымдарының, көрнекті қайраткерлерінің және алыс-жақын шетелдердегі
2019 жылы аталып өтілетін атаулы күндер тізбегі / Календарь юбилеев учреждений, организаций, видных деятелей
Республики Казахстан и памятные даты ближнего и дальнего зарубежья на 2019 год / сост.: Е. Е. Төлешева, Б.
Т. Каленова; ОУНБ им. Ж.Молдагалиева. — Уральск, 2018.- 27 с.
Мерейтой кітаптар 2019 / Книги-юбиляры
Мерейтой кітаптар 2018 / Книги-юбиляры
Ел Рәміздері – ел рухы: библиографиялық көрсеткіш /Құраст. М.С.Бикбау, Г.И.Бакатова, Б.К.Каленова; жауапты ред. Ш.К.Оразаева; Ж.Молдағалиев атындағы ОӘҒК.-Орал, 2017.-67б.
Художественный мир Михаила Булгакова: библиогр. указ. /сост.: М.С.Бикбау, отв. ред. Ш.К.Уразаева; ОУНБ им. Ж.Молдагалиева. — Уральск,2016.-36с.
Западно-Казахстанская областная универсальная научная библиотека им. Ж.Молдагалиева подготовила к юбилею писателя библиографический указатель «Художественный мир Михаила Булгакова», посвященный его жизни и творчеству. В указатель вошли художественные произведения, вышедшие отдельными изданиями и опубликованные в периодической печати. Указатель предназначен широкому кругу читателей.
Дарынымен танылған тұлға: ұсыныстық көрсеткіш / құраст.: М.С.Бикбау, Г.Ы.Бакатова; ред. Р.Ж.Исатаева; Ж.Молдағалиев атындағы ОӘҒК.-Орал,2016.-60б. Ұсынылып отырған ұсыныстық көрсеткіш қазақ жазушысы Роллан Сейсенбаев шығармаларының библиографиясынан құралғaн.
Маман келбеті = Портрет специалиста: биобиблиографиялық көрсеткіш. 3-ші шығарылым = биобиблиограф.указ. Вып.3 /құраст: Л.Б.Сатыбалдиева, жауапты ред. Ш.К.Уразаева; ред. Н.А.Сағынова; Ж.Молдағалиев атындағы ОӘҒК. – Орал, 2016. – 112б.
Мир и согласие –наш приоритет» [мультимедийное пособие 20-летия Ассамблеи народа Казахстана] /сост. отдел развития библиотечного дела. Ответственный за выпуск Уразаева Ш.К; Ред.Р.Исатаева.-Уральск, 2015.
Білімді ұрпақ – ел тірегі = Образованное поколение – опора государства: библиографиялық көрсеткіш = библиографический указатель / құраст: Н.А.Фирульская, Б.Т.Каленова; жауапты редактор М.С.Бикбау; редактор Р.Ж.Исатаева; Ж.Молдағалиев атындағы ОӘҒК.-Орал,2014.-280 б.
Бассейн Урала: экология, наследие, трансграничное сотрудничество: науч. — вспом. библиогр. указ. /сост.: М.С.Бикбау, Н.А.Фирульская; ред. Р.Ж.Исатаева; ОУНБ им. Ж.Молдагалиева. — Уральск,2014.-99с.
Отбасылық оқу – озық дәстүр / Жанұялық оқу орталығының жұмысын облыс көлеміне насихаттау:әдістемелікқұрал / құраст. С.Г. Акапова; ред. Р.Ж. Исатаева.– Орал, 2014.-83 б.
Кемел ой, кестелі тіл шебері. Б.Аманшиннің шығармашылығын насихаттауға арналған әдістемелік көмекші құрал/Құраст.: Г.Б.Қапсанова; ред.:Р.Ж.Исатаева., Ж.Молдағалиев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы. – Орал, 2014. — 20б.
Батыс Қазақстан облысы бойынша 2015 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндер тізбегі / Знаменательные и памятные даты по Западно-Казахстанской области на 2015 год/ құраст: С.С Иргалиева, Д.С.Шакелова; ред.: Ш.К. Уразаева, С.К. Кенжебаева; Ж.Молдағалиев атындағы ОӘҒК.-Орал, 2014.- 130 б.
Көңіл көктемі/құраст.Н.А.Сагинова, Г.Б.Қапсанова; ред.Р.Ж.Исатаева; Ж.Молдағалиев атындағы ОӘҒК.-Орал, 2014. -58б.
Кітапхана – сарқылмайтын қазына: Батыс Қазақстан облысы кітапханалары бойынша ақпараттық анықтамалық/құраст. Н.А.Сагинова, С.Г.Акапова; ред.Ш.К.Уразаева; Ж.Молдағалиев атындағы ОӘҒК. – Орал, 2013. – 42б.
Маман келбеті = Портрет специалиста: библиографиялық көрсеткіш. 2-ші шығарылым = биобиблиогр. указ. Вып.2 /құраст: С.Г.Акапова, И.М.Коленко; жауапты редактор Ш.К.Оразаева; ред. Н.А.Сағынова; Ж.Молдағалиев атындағы ОӘҒК. – Орал, 2013.-216б.
Шекаралас аймақтарда кітапханалық-ақпараттық кеңістікті қалыптастыру: еуразиялық аспект»: Халықаралық конференция материалдары = «Формирование библиотечно — информационного пространства приграничных территорий: евразийский аспект»: Материалы международной научно-практической конференции (г.Уральск, 5 декабря 2012г.). – Уральск: Западно-Казахстанская областная научно-универсальная библиотека им. Ж.Молдагалиева, 2013. – 136с.
Жайық хауазы: экология, мұра, шекарааралық істестік: библиографиялық көрсеткіш//Құраст.: Б.Каленова, К.Мадиева.-Орал, 2013.-45 б.
Тәуелсіздік және ұлттық рух: Облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (5 желтоқсан 2011 жыл).- Орал: Ж.Молдағалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық ғылыми-әмбебап кітапханасы, 2013. – 63б.
Знаменательные и памятные даты по Западно-Казахстанской Области на 2013 год.
(Рекомендательный указатель литературы)
Маман келбеті = Портрет специалиста: библиографиялық көрсеткіш. 1-ші шығарылым = биобиблиогр. указ. Вып.2 /құраст: Абугалиева Р.М, И.М.Коленко, Кенжебаева С.К; жауапты редактор Исатаева Р.Ж; Ж.Молдағалиев атындағы ОӘҒК. – Орал, 2012.-145б.
Батыс Алашорда үкіметінің Алаш қайраткерлері: Ғылыми-көмекші құрал көрсеткіш.-Орал, 2011.-155 б.
ХХ ғасырдың басында ұлтының теңдігі үшін қауымдасуымен де, қаламмен де, қарумен де күреске түскен Алаш қайраткерлерінің пәрменді еңбегі Алаш баласының есінен еш кетпек емес. Оның дәлелі тәуелсіз Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі қазақ зиялы қауымының ісіндегі, ойындағы алашшылдық сана.
Сол себепті Қазақстан Республикасының 20 жылдығына орай Батыс Қазақстан жерінен шыққан Алаш қайраткерлері туралы деректерді бір арнаға тоғыстырып, талабы мол оқырман назарына ұсыну бағытында Ж. Молдағалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық ғылыми әмбебап кітапханасының өлкетану әдебиеттері бөлімі «Жүз тұлға» сериясымен «Батыс Қазақстан облысының Батыс Алаш Орда үкіметінің Алаш қайраткерлері» атты ғылыми-көпшілік анықтамалық-библиографиялық көрсеткіш дайындап шығарды.
Оқырман қолына тиіп отырған бұл көрсеткіш осы сериялы басылымның ІІ-ші шығарылымы «Батыс Қазақстан облысының Батыс Алаш Орда үкіметінің Алаш қайраткерлері» деп аталады. Мұнда батыс өңірінен шыққан алаш қайраткерлері еніп отыр, сонымен қатар анықтама деректемелері жоқ Алаш қозғалысы мүшелерінің тізімі берілді.
Книги из дореволюционного фонда отдела книгохранения/Ретроспективный, научно-вспомогательный библиографический указатель. Выпуск.3.-Уральск: Издательсктй центр и СМИ ЗКГУ им. М. Утемисова, 2011.-146 стр.
Настоящии ретроспективный библиографический указатель «Книги из дореволюционного фонда областной научно-универсальной библиотеки им. Ж. Молдагалиева. Выпуск 3: Техника. Сельское хозяйство. Медицина. Наука. Педагогика. Книжное дело. Языкознание. Литературоведение. Художественная литература. Искусство. Философия. Психология» является продолжающимся изданием, носит научно-вспомогательный и библиографическо-книговедческий характер, знакомит с трудами знаменитых педагогов, ученых, языковедов, сочинениями великих философов и психологов XIX века, прижизненными изданиями писателей и литературовед
Ғасыр белесіндегі кітапхана: Ж. Молдағалиев атындағы ОҒӘК-ның 140 жылдық тарихына арналған библиографиялық көрсеткіш –Орал, 2011.-76 б.
К 140-летию со дня образования ОНУБ им. Ж. Молдагалиева отдел краеведческой литературы подготовил рекомендательный указатель «Служение книги» на казахском и на русском языках.. В указатель включены книги, статьи о библиотеке. Также издания, изданные областной библиотекой. Рекомендательный указатель предназначен для работников библиотек, преподавателей, аспирантов, студентов, а также для всех, кто интересуется историей ОУНБ им. Ж Молдагалиева.
Маман келбеті – Портрет специалиста:биобиблиографиялық көрсеткіш. 1-ші шығарылым – биобиблиогр. указ. Вып. 1 / құраст: Р.М. Абуғалиева, С.К. Кенжебаева, И.М. Коленко; жауапты редактор Р. Ж. Исатаева.-Ж.Молдағалиев атындағы ОҒӘК.-Орал, 2012.-145 б.
Библиографический указатель является первой попыткой представить труды специалистов библиотеки. Первый выпуск посвящен отражению профессиональной деятельности специалистов библиотеки старшего поколения. Основная цель пособия –упорядочить информацию биобиблиографического характера и продемонстрировать направления профессиональной деятельности специалистов библиотеки в разные годы. Указатель предназначен для научных работников, специалистов, студентов, магистрантов, аспирантов библиотечно-информационных факультетов вузов и широких кругов читателей, интересующихся историей библиотеки.
Батыс Қазақстан облысы бойынша 2012 жылы аталып өтетін және еске алынатын күндер тізбегі: Әдебиеттердің ұсыныстық көрсеткіші – Знаменательные и памятные даты по Западно-Казахстанской области на 2012 год: Рекомендательный указатель литературы.-Орал, 2011.
Ежегодно, начиная с 1967 года, Западно-Казахстанская областная научно-универсальная библиотека им. Ж. Молдагалиева издает рекомендательное библиографическое пособие «Знаменательные и памятные даты по Западно-Казахстанской области». Библиографическое пособие состоит из двух частей: в первой части «Знаменательные и памятные даты на 2012 год» и «Знаменательные даты, число и месяц которых не установлены»; во второй части «Краткие справки и список литературы к памятным датам». Пособие отражает важнейшие события политической, исторической, хозяйственной и культурной жизни края. На основные даты и события в пособии даны справки, сопровождающиеся библиографическими списками, включающими как основные произведения, так и работы, посвященные жизни и творчеству писателей, поэтов, общественных деятелей и др. На некоторые даты даны ссылки к пособиям прошлых лет.
Мен де жүрмін туған жерге нұр шашып»: Ақын Ж.Набиуллиннің 75 жасқа толуына арнап шығарылған әдістемелік-библиографиялық құрал [Ж.Молдағалиев атындағы ОҒӘК] / Құраст.: Г.Қапсанова, Л.Сатыбалдиева, С.Иргалиева, З.Хайруллина.-Орал, 2011.- 43б.
Тәуелсіздік –ел тілегі».-Орал, 2011.
Кітапхана қорына түскен жаңа әдебиеттер. Әр кітаптың аннотациясы берілген.
Ақ Жайық қаламгерінің кітапханасы» сериясы.-Орал, 2011.
«Ақ Жайық қаламгерінің кітапханасы» сериясы 2009-2011 жылдар аралығында жиырмадан астам автордың шығармалары жарық көрді. Кітаптар тізімі және аннотациясы берілген.

Ақын мәртебесі – ел мерейі: Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі; Мемлекеттік сыйлықтың иегері, қоғам қайраткері, ақын Ж. Молдағалиевтің 90 жыл толуына орай еске алу шарасы аясында өткізілген ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары.- Орал: Ж. Молдағалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық ғылыми-әмбебап кітапханасы, 2010.-75 б.

Қолыңыздағы жинақ –Жұбантануға қосылған тағы бір еңбек. Жұбан Молдағалиевтың шығыармашылығы туралы бұған дейн де бірнеше еңбектер жазылып; пікірлер айтылды.
Біз ақынды еске алу шаралары аясында өткізілген конференция материалдарын жинақтап; оның адами қасиетке толы жырлары мен ұлттық рух,патриоттық тәрбие беретін қасиеттері туралы пікірлердің басын қосып, кейнгі ұрпак үшін қызмет етсе деген үмітпен ұсынып отырмыз. Жинақ ізденгіш жастарға, ынталы жас ғалымдарға, мектеп мұғалімдеріне арналған.

Библиотека – центр диалога культур: Материалы областного семинара библиотечных работников. Уральск: Западно-Казахстанская областная научно — универсальная библиотека им. Ж. Молдагалиева, 2010.-108 с.

Областной семинар »Библиотека – центр диалога культур» (г.Аксай:24-25 июня 2010 г.) был организован Управлением культуры Западно-Казахстанской области, Западно-Казахстанской областной научно-универсальной библиотекой им. Ж. Молдагалиева, Бурлинским районным отделом культуры и развития языков. В семинаре приняли участие библиотеки приграничных областей России.

Қазақ өлеңінің жырдариясы: Биобиблиографический указатель к 90-летию со дня рождения великого казахского поэта, писателя Джубана Молдагалиева.-Уральск: Издательский центр и СМИ ЗКГУ им. М. Утемисова, 2010.-190 с.
Западно-Казахстанская областная научная-универсальная библиотека им. Ж. Молдагалиева разработала биобиблиографический указатель литературы о творчестве и жизни Жубана Молдагалиева – великого казахского поэта,народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премий СССР и Казахской ССР. Указатель предназначен для читателей, научных работников, исследователей изучающих творчество поэта, работников учреждений культуры, библиотекерей, студентов, учащихся и книголюбов Қазақ жырынын Қадыры: Библиографический указатель к 75-летию со дня рождения Кадыра Мырзалиева.-Уральск, 2010.-67 с.

К 75-летию со дня рождения известного казахского поэта, Члена Союза писателей Казахстана, Лауреата государственной премии Республики Казахстан «Тарлан», международной премий «АВЬЯНС», обладателя звания «Халық жазушы», Кадыра Мырза Али Западно-Казахстанская областная научно — универсальная библиотека им. Ж. Молдагалиева подготовила библиографический указатель. Библиографический указатель предназначен библиотекарям, педагогам, студентам, учащимся и всем, кто интересуется творческой деятельностью выдающегося поэта Kaдыра Мырза Али.

Судьба природы Приуралья – в судьбе поколений:Рекомендательный библиографически указатель. Уральск, 2010.-30 с.

Рекомендательный библиографический указатель « Судьба природы Приуралья в судьбе поколений» ставит своей целью предоставить широкому кругу читателей литературу о природе и экологии Приуралья и реки Урал. Указатель подготовлен по материалам краеведческого каталога Западно — Казахстанской областной научно — универсальной библиотеки им. Ж. Молдагалиева. В указатель включены материалы депозитарного хранения.


Жұбан: Қас қағым және мәңгілік. Фотоальбом / Құраст. Ш. Уразаева, Қ. Мадиева; Редактор: Р. Исатаева .-Орал, 2010.-60 б.Жұбан Молдағалиевтің отбасынан жеке мұрағатынан алынған фотосуреттер жинақталған.

Иргалиева С.С., Шакелова Д.С., Саинова С.Ж.
Қазақ өлеңінің жырдариясы (Ақын Жұбан Молдағалиевтің 90 жылдық мерейтойына арналған биобиблиографиялық көрсеткіш).- Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы, 2010. -190б.

Жайықтың Ақ шағаласы: Ақұштап Бақтыгерееваның 65 жылдық мерейтойына арналған библиографиялық көрсеткіш.-Орал, 2009.-62 б.

Западно-Казахстанская научная универсальная библиотека имени Ж. Молдагалиева к юбилею известной поэтессы подготовила библиографический указатель. В указателе отражена литература о жизни и творчестве Акуштап Бактыгереевой. Дан список произведений, публикации произведений поэтессы в периодической печати. Библиографический указатель предназначен библиотекарям, педагогам, студентам, учащимся и всем кто интересуется творчеством известной поэтессы.