1958

Жароков Тайыр // Қазақ Совет әдебиеті тарихының очеркі. – Алматы, 1958. – Б.424 – 443.

Қаратаев, М. Асқақ ақын: Тайыр Жароков туралы // Туған әдебиет туралы ойлар. – Алматы, 1958. – Б. 427 – 437.

Сеитов, С. Ақын сапары: сын-биографиялық очерк. – Алматы: Қазақтың мемлекеттік көркем, 1958. – 73 б

Толығырақ
1111

1967

Таир Жароковтың өмірі мен әдебиет майданындағы еңбектері баяндалады // Қазақ Совет әдебиетінің тарихы. – Алматы, 1967.

1971

Қаратаев, М., Нұртазин, Т., Қирабаев, С. Тайыр Жароков // Қазақ совет әдебиеті. – Алматы, 1971. – Б. 568 – 583.

1976

Жұмағалиев, Қ. Жыр оқып тұр ақын Тайыр Жароков: өлең // Сәске. – Алматы, 1976. – Б.127 – 128.

1977

Сейітов, С. Тайыр Жароков атындағы совхозда: өлең // Жолдас уақыт. – Алматы, 1977. – Б.319.

1983

Асқақ шабыттың ақыны  // Исмайылов Е. Ақын және революция: монография, зерттеулер / Е. Исмайылов; алғы  сөз Т. Кәкішев; ред. Е. Дүйсенбаев; суретші Е. Жанатов. – Алматы: Жазушы, 1983. – Б.377 – 394.

1984

Жәмішев, Ә. Азамат ақын: Тайыр Жароков // Кезең кестелері. – Алматы, 1984. – Б.117 -122.

Сейітов, С. Өлең өлкесінде: мақалалар мен зерттеулер: ақын Тайыр Жароков туралы. –     Алматы: Жазушы, 1984. – 248 б.

1987

Тайыр Жароков: өмірдерек // Советтік Қазақстан жазушылары. – Алматы, 1987. – Б.244 -245.

2000

Тайыр Жароков: өмірдерек // Екі-мыңжылдық дала жыры. – Алматы, 2000. – Б.384 – 385.

2001

Тайыр Жароков: өмірдерек // Қазақстан: ұлттық энциклопедия. – Алматы, 2001. – 3 том. – Б.585 – 586.

2002

Тайыр Жароков: өмірдерек // Батыс Қазақстан облысы: энциклопедия. – Алматы, 2002. –Б.272 – 273.

Ерғалиев, Х. Жароков маршруттары: баллада // Хамит: Атырау ақын-жазушыларының кітапханасы. 14-кітап. – Алматы, 2002. – Б.141 – 143.

 

2003

Тайыр Жароков портреті // Жазушылар әлемі. – Алматы: Интерпринт баспасы, 2003. – Б.10.

2005

Тайыр Жароков: өмірдерек // Қазақ әдебиеті: энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы, 2005. – Б. 212.

2011

Тайыр Жароков: өмірдерек // Қазақстанның көркем әдебиеті 1968-1977: библиографиялық көрсеткіш. – Алматы, 2011. – С.357

2012

Тайыр Жароков: өмірдерек // Жәнібек ауданы: тарихи-танымдық аңықтамалық. – Орал: Полиграфсервис, 2012. – Б.112.

Толығырақ

2013

Биікке самғайтын құс: естеліктер, төлтуындылар, арнау өлеңдер / құраст.: С.Сүлейменов, Д.Сүлейменова. – Орал: Полиграфсервис ЖШС, 2013. – 260 б.

Сеитов, С. Ақын сапары: сын-биографиялық очерк. – Алматы: Қазақтың мемлекеттік көркем, 1958. – 73 б

Толығырақ