• Жұмыс кестесі: Сс-Жс 9:00 дaн 19:00 дейін
 • hams bg

  Кітаптар

  1971

  Хамза Есенжанов шығармашылығы жайында // Қирабаев С. Өнер өрісі: мақалалар мен зерттеулер. – Алматы: Жазушы, 1971. – Б. 51.

   1975

  Стильдік ізденістер жолында: «Ақ Жайық» романы жайында // Атымов М. Қазақ романдарының поэтикасы.-Алматы: Ғылым, 1975. – Б.186 – 216.

   1980

  Есенжанов Х. «Ақ Жайық» қалай жазылды?: «Ақ Жайық» романының жазылу тарихы жайында // Сөзстан: 1-кітап / құраст. Б.Сарбалаев. – Алматы: Жалын, 1980. – Б.84 – 92.

   1981

  Хамза Есенжанов шығармашылығы жайында // Тоқбергенов Т. Қос қағыс: мақалалар мен портреттер. – Алматы: Жазушы, 1981. – Б.168 -172.

   1982

  Қаратаев М. Арман асуы // Қаратаев М. Көргенім мен көңілдегім. – Алматы: Жалын. – 1982. – Б. 29 – 36.

  1986

  Хамза жайлы бірер сөз // Сәрсенбаев Ә. Ұстаздар мен тұстастар: әдебиет туралы ойлар, толғаныстар мен естеліктер. – Алматы: Жазушы, 1986. – 110-116 б.

  Хакімжанова М. Біздің Хамза // Хакімжанова М. Таңдамалы. – Алматы: Жазушы,1986. – Б.226 – 227.

  1987

  Есенжанов Хамза: өмірдерек // Советтік Қазақстан жазушылары: био-библиографиялық анықтамалық. – Алматы: Жазушы, 1987. – Б. 216 – 217 б.

  Сағыныш: «Ақ Жайық» эпопеясы жайында // Досанов С. Қазына: әдеби-сын мақалалар мен творчестволық портреттер. – Алматы: Жазушы, 1987. – Б. 50 -71.

   1988

  Қабдолов З. Тойлар тұсындағы ойлар  // Қабдолов З. Арна. – Алматы: Жазушы,1988. – Б.192 – 211.

  1991

  Есенжанов Х. Естелік – эссе // Би аға: Б. Майлин туралы естеліктер / құраст., баспаға дайындаған Т. Бейісқұлов. – Алматы: Жазушы, 1991. – Б. 208.

   1992

  Қирабаев С. Жайық жыршысы  // Екі томдық шығармалар жинағы. – Алматы: Жазушы, 1992. – Б. 365 – 376.

  1994

  Өршіл талант: жазушы Х. Есенжанов шығармашылығы жайында // Базарбаев М. Көрікті ойдан – көркем сөз: зерттеулер мен мақалалар. – Алматы: Рауан, 1994. – Б. 175-184.

   1996

  Нақты әлем және оны қабылдау: «Ақ Жайық» трилогиясына психологилық талдау жасау // Майтанов Б. Қазақ романы және психологиялық талдау: оқу құралы.-Алматы: Санат, 1996. –  Б. 224 – 233.

  Сейтақ Ғ. Сарыөмірде мәңгілік бір ғұмыр бар // Сейтақ Ғ. Аман бол Атамекенім. – Орал: Дастан, 1996. – Б. 113 – 115 .

  2001

  Бақтыгереева А.  Хамза Есенжановқа // Бақтыгереева А. Ақ шағала. – Алматы: Өлке, 2001. – 283 б.

  2004

  Есенжанов Хамза: өмірдерек // Қазақстан жазушылары: анықтамалық.-Алматы: Ана тілі, 2004. – Б. 117.

  2005

  Есенжанов Хамза Ихсанұлы: өмірдерек // Қазақ әдебиеті: энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы: Аруна, 2005. – Б. 191.

  Хамза Есенжанов шығармашылығы жайында // Қаратаев М. Бетбұрыс белестері. – Алматы: Алатау, 2005. – Б. 206 – 210.

  2006

  Ғибратты ғұмыр: жазушы Х. Есенжанов шығармашылығы жайында // Бельгер Г. Мұнар тау: әңгімелер, эссе, толғаулар, жазбалар. – Алматы: Өлке, 2006. – Б. 92 – 99.

   2007

  Қапашев Л. Мінгені Ерғалидың Шайтанқара. – Алматы: «Арыс» баспасы, 2007. – Б.12 – 14.

  2008

  Ақжайығын ансаған – азамат = Книга памяти Х.И. Есенжанова, посвященная 100 летию со дня рождения. – Алматы, 2008. – 264 б.

  “Ақ Жайығымен”  айбынды Хамза аға: туғанына 100 жыл толуына орай / құраст. А. Таубаева. – Орал, 2008

  “Ақ Жайықтың” жазылу тарихынан // Даласына лайық дарын.- Орал. – 2008. – Б.100 -113.

  Арманы үндес еді Ақ Жайықпен: Хамза Есенжановтың 100 жылдығына арналған материалдар жинағы.- Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2008. – 116 б.

  Арманы үндес еді Ақ Жайықпен: Хамза Есенжановтың 100 жылдығына арналған материалдар жинағы / құраст.: С.Сулейменов, Э.Амангалиева; ред. З.Өтешева. – Орал, 2008. – 85 б.

  Ғасыр перзенті = Хамза Есенжанов / құраст.: Г. Мұханбетова, С. Бураншеева. – Орал: Постмэн, 2008. – Б.15.

  Даласына лайық дарын: естеліктер, мақалалар, өлеңдер / құраст.: Д. Сүлейменова, С.Сүлейменов. – Орал, 2008. – Б. 208.

  Мырза Әлі Қ. Даласына лайық дарын, дарынына лайық эпопея: естеліктер, мақалалар, өлеңдер // Даласына лайық дарын. – Орал, 2008. – Б. 6 – 13.

   2009

  Заман талабына сай: «Ақ Жайық» трилогиясын зерттеу // Базарбаев М. Таңдамалы шығармалар. – Астана: Нұра-Астана, 2009. – Т.1. – Б. 205 – 206.

  Есенжанов Хамза: өмірдерек // Қазақстан жазушылары: анықтамалық.-Алматы: Ан арыс, 2009. – Б. 146 – 147.

  Өршіл талант: жазушы Х. Есенжановтың шығармашылығы жайында // Базарбаев М. Замана тудырған әдебиет: әдеби зерттеулер мен ой-пікірлер.-Астана: Фолиант, 2009. – Б. 325 – 334.

  2010

  Есенжанов Хамза Ихсанұлы: өмірдерек // Батыс Қазақстан облысы: энциклопедия. – Алматы: Арыс, 2010. – Б. 250 – 251.

  Жексенғалиева Ж.Ө. Арманы үндес еді Ақ Жайықпен // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: І – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Ә. Меденова, Э. И. Аманғалиева, Ж. Ө. Жексенғалиева; ғыл.ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2010. – Б. 6 – 9.

  Жұмалиева А. А. Хамза Есенжанов пен Тайыр Жароков тағдырлас тұлғалар // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: І – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Ә. Меденова., Э. И. Аманғалиева., Ж. Ө. Жексенғалиева; ғыл.ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2010. – Б.9 -12.

  Кульчукова А.К. Хамза Есенжанов пен Тайыр Жароков шығармалары – ұсыныс библиографиясында // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: І – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Ә. Меденова, Э. И. Аманғалиева, Ж. Ө. Жексенғалиева; ғыл.ред. З. Б. Өтешева.-Орал, 2010. – Б.12 – 15.

  Меденова Қ.Ә. Х. Есенжанов және тарихи шығармаларды оқырмандар арасында насихаттау жолдары // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: І – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Ә. Меденова, Э. И. Аманғалиева, Ж. Ө. Жексенғалиева; ғыл.ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2010. – Б. 22 – 25.

  Сабыр М. Х. Есенжановтың «Ақ Жайық» романының тілінің ерекшеліктері // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: І – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Ә. Меденова, Э. И. Аманғалиева, Ж. Ө. Жексенғалиева; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2010. – Б.15 – 21.

  Сүлейменов С. Х. «Ақ Жайық» трилогиясы, жазушы және оның кейіпкері // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: І – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Ә. Меденова, Э. И. Аманғалиева, Ж. Ө. Жексенғалиева; ғыл.ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2010. – Б. 25 – 29.

  Таушева Г. З. Хамза Есенжанов – азамат жазушы // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: І – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Ә. Меденова, Э. И. Аманғалиева, Ж. Ө. Жексенғалиева; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2010. – Б. 29 – 31.

  Хамзина Г. М. «Ақ Жайық» романы балалар мен жасөспірімдерге өлкенің тарихы іспеттес // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: І – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Ә. Меденова, Э. И. Аманғалиева, Ж. Ө. Жексенғалиева; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2010. – Б.31 – 33 б.

  Ұлттық идеямыз – ұлы тұлғаларымызды дәріптеу: І Есенжанов оқуларырының ғылыми-тәжірибелік конференциялардың баяндамалары мен мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Меденова, Э. Аманғалиева, Ж. Жексенғалиева. – Орал: Ағартушы, 2010. – 130 б.

  2011

  Батырханов А. Т. Хамза Есенжанов – қасиетті қалам иесі // Ұлттық идеямыз – ұлы тұлғаларымызды дәріптеу: ІІ Хамза Есенжанов оқуларының ғылыми-тәжірибелік конференциялардың баяндамалары мен мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Меденова, Э. Аманғалиева. – Орал: Ағартушы, 2011. – Б. 6 – 7.

  Бекениязова Қ.М. Жеткіншектерді өз өлкесін сүюге тәрбиелеудегі Х.Есенжанов шығармаларының рөлі // Ұлттық идеямыз – ұлы тұлғаларымызды дәріптеу: ІІ Хамза Есенжанов оқуларының ғылыми-тәжірибелік конференциялардың баяндамалары мен мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Меденова, Э. Аманғалиева. – Орал: Ағартушы, 2011. – Б. 7 – 9.

  Бекмашева А.Н. Хамза Есенжановтың «Ақ Жайық» трилогиясының тілдік-стильдік ерекшеліктері // Ұлттық идеямыз – ұлы тұлғаларымызды дәріптеу: ІІ Хамза Есенжанов оқуларының ғылыми-тәжірибелік конференциялардың баяндамалары мен мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Меденова, Э. Аманғалиева.- Орал: Ағартушы, 2011. – Б. 9 – 14.

  Биғалиева Р. К. Көркем әдебиеттің медицина тарихын зерттеудегі маңызы туралы // Ұлттық идеямыз – ұлы тұлғаларымызды дәріптеу: ІІ Хамза Есенжанов оқуларының ғылыми-тәжірибелік конференциялардың баяндамалары мен мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Меденова, Э. Аманғалиева. – Орал: Ағартушы, 2011. – Б.15 – 18.

  Бисенғалиев С. Көп оқыған кенге жолығады // Ұлттық идеямыз – ұлы тұлғаларымызды дәріптеу: ІІ Хамза Есенжанов оқуларының ғылыми-тәжірибелік конференциялардың баяндамалары мен мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Меденова, Э. Аманғалиева. – Орал: Ағартушы, 2011. – Б. 18 – 24.

  Жылдар сазы: «Ақ Жайық» трилогиясы жайында // Серікқалиұлы З. Таңдамалы шығармалары.-Алматы: Раритет, 2011.- Т.1. – Б. 224 – 318.

  Романова А. А. Х. Есенжановтың «Ақ Жайық» шығармасындағы фразеологизмдер табиғаты // Ұлттық идеямыз – ұлы тұлғаларымызды дәріптеу: ІІ Хамза Есенжанов оқуларының ғылыми-тәжірибелік конференциялардың баяндамалары мен мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Меденова, Э. Аманғалиева. – Орал: Ағартушы, 2011. – Б. 24 – 32.

  Сүлейменова Д. Д. «Ақ Жайық» романындағы Алаш қайраткерлері // Ұлттық идеямыз – ұлы тұлғаларымызды дәріптеу:  ІІ Хамза Есенжанов оқуларының ғылыми-тәжірибелік конференциялардың баяндамалары мен мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Меденова, Э. Аманғалиева. – Орал: Ағартушы, 2011. – Б.32 – 34.

  Сүлейменов С. Х. «Ақ Жайық» трилогиясының бас кейіпкері // Ұлттық идеямыз – ұлы тұлғаларымызды дәріптеу: ІІ Хамза Есенжанов оқуларының ғылыми-тәжірибелік конференциялардың баяндамалары мен мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Меденова, Э. Аманғалиева. – Орал: Ағартушы, 2011. – Б.35 – 40.

  Таубаева А. Б. «Ақ Жайығымен» айбынды Хамза аға және асыл жары София мен ұрпақтары // Ұлттық идеямыз – ұлы тұлғаларымызды дәріптеу: ІІ Хамза Есенжанов оқуларының ғылыми-тәжірибелік конференциялардың баяндамалары мен мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Меденова, Э. Аманғалиева. – Орал: Ағартушы, 2011. – Б. 40 – 48.

  Тұяқова Ж.З. «Ұлы қаламгер –кемеңгер тұлға» // Ұлттық идеямыз – ұлы тұлғаларымызды дәріптеу: ІІ Хамза Есенжанов оқуларының ғылыми-тәжірибелік конференциялардың баяндамалары мен мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Меденова, Э. Аманғалиева. – Орал: Ағартушы, 2011. – Б. 48 – 54.

  Ұлттық идеямыз – ұлы тұлғаларымызды дәріптеу: ІІ Хамза Есенжанов оқуларының ғылыми-тәжірибелік конференциялардың баяндамалары мен мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Меденова, Э. Аманғалиева. – Орал: Ағартушы, 2011. – 156 б.

   2013

  “Аққу махаббат”: естеліктер. мақалалар. өлеңдер / құраст. Д. Сүлейменова, С.Сүлейменов. – Орал, 2013. – Б. 308.

  Арыстанғалиева А. Х. Хамза Есенжанов – өлкеміздің көрнекті жазушысы // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІІІ – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст.: Ж. Ө. Жексенғалиева, Қ. Ә. Меденова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2013. – Б. 5 – 9.

  Бисенғалиев С. Адалдық  // Аққу махаббат. – Орал, 2013. – 284 б.

  Бисенғалиева Д. Аз өмір сүріп, мол мұра қалдырған шын талант иесі: Х.Есенжанов шығармашылығы жайында // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІІІ – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст.: Ж. Ө. Жексенғалиева, Қ. Ә. Меденова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2013. – Б. 9 – 11.

  Габбасов Т.О. Жазушы есімін жас ұрпақ жадында сақтауға үйрету // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІІІ – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст.. Ж. Ө. Жексенғалиева, Қ. Ә. Меденова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2013. – Б.11 – 12.

  Джубангалиева Қ. Жазушы шығармаларындағы өлке табиғаты // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІІІ – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст. Ж. Ө. Жексенғалиева, Қ. Ә. Меденова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2013. – Б. 15 – 21.

  Дошимова Б. А., Айсағалиева А. С. Жазушы есімі жылдармен бірге жаңғырады // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІІІ – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст.: Ж. Ө. Жексенғалиева, Қ. Ә. Меденова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2013. – Б. 21 – 23.

  Емранова Ж. «Ақ Жайық» романының бас кейіпкері Хакімнің басындағы трагедия // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІІІ – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст. Ж. Ө. Жексенғалиева, Қ. Ә. Меденова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2013. – Б. 24 – 25.

  Жексенғалиева Ж.Ө. Қаламына сыйғызып Ақ Жайығын //  «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІІІ – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст. Ж. Ө. Жексенғалиева, Қ. Ә. Меденова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2013. – Б. 30 – 31.

  Имашева Ш.К. Аз өмір сүріп, мол мұра қалдырған шын талант иесі // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІІІ – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст. Ж. Ө. Жексенғалиева, Қ. Ә. Меденова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2013. – Б. 31 – 35.

  Исмагулова Б. Б. Артына өлмейтұғын сөз қалдырған // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІІІ – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст. Ж.Ө.

  Жексенғалиева, Қ. Ә. Меденова; ғыл.ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2013. – Б. 36 – 37.

  Ихсанова М. З. Жазушы есімі жылдармен бірге жаңғырады // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІІІ – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст. Ж. Ө. Жексенғалиева, Қ. Ә. Меденова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2013. – Б. 38 – 44.

  Карина Ұ. Қ. Қайсар талант иесі // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІІІ – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст. Ж. Ө. Жексенғалиева, Қ.Ә. Меденова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2013. – Б. 45 -50.

  Қаршығақызы Т. «Ақ Жайық» трилогиясы – эстетикалық шыңы биік шығарма // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІІІ – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст.: Ж. Ө. Жексенғалиева, Қ. Ә. Меденова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2013. – Б. 51 – 52.

  Мұханбетова Ж. Жазушының жары София Жақияқызы туралы // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІІІ – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст.: Ж. Ө. Жексенғалиева, Қ. Ә. Меденова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2013. – Б. 52 – 53.

  Сүлейменова Д. Д. Ақжайық романындағы Батыс Алашорда жетекшісі – Жаһанша Досмұхамедовтың өмірдерегі // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІІІ – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст.: Ж. Ө. Жексенғалиева, Қ. Ә. Меденова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. -Орал, 2013. – Б. 54 -75.

  Таубаева А. Әдебиет айдынында. – Орал, 2013. – 62 б.

  Темірханова Б.Ж. Өлкеміздің көрнекті жазушысы // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІІІ – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст.: Ж. Ө. Жексенғалиева, Қ. Ә. Меденова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. -Орал, 2013. – Б. 76 – 77.

  Урынгалиева А. Хамза Есенжанов шығармаларындағы өлке табиғаты // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІІІ – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст.: Ж.Ө. Жексенғалиева, Қ. Ә. Меденова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2013. – Б. 77 – 79.

  Ұлттық идеямыз – ұлы тұлғаларымызды дәріптеу: 3-ші жинақ Хамза Есенжанов оқуларының ғылыми-тәжірибелік конференциялардың баяндамалары мен мақалалар жинағы / құраст. Қ. Меденова, Ж.Жексенғалиева. – Орал: Ағартушы, 2013. – 136 б.

  2014

  Жазушы тағдыры: қысқаша дерек // Рысбеков Т. Тарихи тұлғалар: уақыт және өмір жолдары. – Алматы: Абзал-Ай, 2014. – Б. 295 – 301.

  Досмұхамбетов Т. Хамза Мұхамеджанұлы // “Намыс Сардары”. – Астана: “Жарыс”, 2014. –Б.56 – 67.

  2015

  Айдынғалиева Б. Қайсар қаламгер, мұқалмас талант – Хамза Есенжанов // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІV – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Ә. Меденова, Жаңабергенова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2015. – Б. 6 – 9.

  Ақбейісова А. Қайсар қаламгер, мұқалмас талант // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІV – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Ә. Меденова, Жаңабергенова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2015. – Б. 9 – 12.

  Берік А. «Хамза Есенжанов – өлкеміздің көрнекті жазушысы» //  «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІV – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Ә. Меденова, Жаңабергенова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2015. – Б.12 – 16.

  Вахитов Қ. Халқына «Ақжайықты» тарту еткен // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІV – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Ә. Меденова, Жаңабергенова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2015. – Б. 16 – 18.

  Ғайнеденова К. Әдебиет әлеміндегіүлкен дарын иесі // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІV – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Ә. Меденова, Жаңабергенова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2015. – Б. 18 – 20.

  Жарошова Н. Көркем сөздің шебері – Хамза Есенжанов // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІV – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Ә. Меденова, Жаңабергенова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2015. – Б. 21 – 24.

  Кажбалинова А. Ұрпағына мол мұра қалдырған зор талант иесі // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІV – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы / құраст.: Қ. Ә. Меденова, Жаңабергенова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2015. – Б. 24 – 27.

  Кушенова С. Хамза Есенжанов шығармаларындағы туған жер табиғаты //   «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІV – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы /  құраст.: Қ. Ә. Меденова, Жаңабергенова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2015. – Б. 27 – 30.

  Қыпшақбаева С. Есенжанов шығармалары арқылы жас ұрпақты патриотизмге тәрбиелеу // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІV – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы /  құраст.: Қ. Ә. Меденова, Жаңабергенова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2015. – Б. 30 – 32.

  Нәумет Н. Көркемсөздің хас шебері // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІV – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы /  құраст.: Қ. Ә. Меденова, Жаңабергенова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2015. – Б. 32 – 35.

  Нигматуллина А. «Ақжайық» трилогиясының көркемдік ерекшелігі // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІV – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы /  құраст.: Қ. Ә. Меденова, Жаңабергенова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2015. – Б. 35 – 38.

  Орынбаев С. Табиғи талант иесі // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІV – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы /  құраст.: Қ. Ә. Меденова, Жаңабергенова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2015. – Б. 40 – 43.

  Орынғалиев Б. Қайсар қаламгер – мұқалмас талант // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІV – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы /  құраст.: Қ. Ә. Меденова, Жаңабергенова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2015. – Б. 38 – 40.

  Хисметова А. Хамза Есенжанов – өлкеміздің көрнекті жазушысы // «Ұлттық идеямыз – Ұлы тұлғаларымызды дәріптеу»: ІV – Есенжанов оқуларының мақалалар жинағы /  құраст.: Қ. Ә. Меденова, Жаңабергенова; ғыл. ред. З. Б. Өтешева. – Орал, 2015. – Б. 52 – 54.

  Ұлттық идеямыз – ұлы тұлғаларымызды дәріптеу: 4-ші жинақ Хамза Есенжанов оқуларының ғылыми-тәжірибелік конференциялардың баяндамалары мен мақалалар жинағы / құраст. Қ. Меденова, Ж.Жексенғалиева. – Орал, 2015. – 159 б.

   2017

  Есенжанов Х. Ақ Жайық: «Ақ Жайық» трилогиясында Алаш көсемі Ә. Н. Бөкейханның азаматтық тұлғасы, қайраткерлік болмысы бейнеленген // Әдебиеттегі Әлихан Бөкейхан бейнесі. 1 кітап. – Астана, 2017. – Б. 119.

   2018

  Туғыры биік талант: Хамза Есенжанов туралы естеліктер. – Орал: «ШұғылаПринт» баспасы, 2018. – 154 б.

  keyboard_arrow_up